OM

navgrah logo diya

Your Name (required)

Your Email (required)

Date Of Birth (required)

Gender
 Male Female

Time

Place

Question

Panchang

Navgrah Manter

NavGrah Manter

Navagraha Stotram

Aadityaya cha somaya mangalaya budhayacha Guru shukra shani byascha raahave ketave namah

Ravi

Japakusuma samkasham kashyapeyam maha-dyutim Tameorim sarva-paapa-ghnam pranatosmi diva-karam

Chandra

Dadhi-shamkha-tusha-raabham kshiraarnava samudbhavam Namami shashinam soma shamborma-juta bhushanam

Kujudu

Dharani-gabha sombhutam vidyutkamti samaprabham Kumaram shakti-hastam tam mangalam pranama-myaham

SHLOK

Rudrashtmidam Proktam Vipren Hartoshye |
Ye Pathanti Nra Bhaktya Tesham shambhu praseedati ||

Budhudu

Priyamgu-kakaashyamam rupena-pratimam budham Sowmyam sowmya-guno-petam tam budham pranama-myaham

Guruvu

Devanamcha rushinamcha gurum kamchana-sannibham Buddi-matam trilo-kesham tam namami bruha-spatim

Sukrudu

Hima kumda-mruna-labham daityanam-paramam-gurum Sarwa-shastra prava-ktaram bhar-gavam pranama-myaham

Shani

Neelaamjana samabhasam ravi-prutram yama-grajam Chhaya-martamda sambhutam tam shanim pranama-myaham

Rahuvu

Ardha-kayam maha-viram chandra-ditya vimardhanam Simhi-kagarbha sambhutam tam rahum pranama-myaham

Ketuvu

Palasha puspa-samkasham taraka graha mastakam Rowdram rowdra-tmakam ghoram tam ketum pranama-myaham

RUDERASHTAKAM

Navgrah

 (mrutyumjaya mantram)

Tryambakam yaja-mahe
Sugamdhim pushti-vardanam
Urva-ruka mena bamdha-nat
Mrutyor mukshiya mamrutaat

RUDRASTAKAM

Namami Shamishana nirvanarupam |  vibhum vyapakam brahma  vedasvarupam ||  Nijam nirgunam nirvikalpam niriham |  chidakash makasha vasam bhajeaham ||

Nirakara monkara mulam turiyam |   Gira gyan gotit meesham Girisham |
Karalam mahakala kalam kripalam |  gunagar sansara param natoaham ||

Tushharadri sankash gauram gambheeram |  manobhut koti prabha shri shreeram || Sphurnmouli kallolini charu ganga ||  lasad bhalbalendu kantthe Bhujanga ||

Chalat kundalam bhru sunetram vishalam | prasannanam Neel Kanttham dayalam ||
Mugadheesh charmambram mundmalam | priyam shankaram sarvnatham bhajami ||

Prachandam prkrishttam prgalbham paresham | Akhandam ajam bhanu koti ||
Treya shool nirmoolnam shoolpanim | Bhajeham Bhavanipatim bhav gamayam ||

Klatit kalyan kalpantkari | sada sajjananand data purari ||
Chidananda sandoh mohaphari | praseed praseed prabhu man mathari ||

Na Yavad Umanath padarvindam | Bhajanteeh loke pare va Naranam ||
Na tavath sukham shanti santapa nasham | prasida prabho sarvabhutadhivasam ||

Na janami yogam japam naiv pujam | natoham sada sarvada shambhu tubhyam ||
Jara janam dukhaudh tatapyamanam | prabhu paahi aapan namami shashambhu ||

SHLOK

Rudrashtmidam Proktam Vipren Hartoshye |
Ye Pathanti Nra Bhaktya Tesham shambhu praseedati ||